Ekspertyzy budowlane

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku musi być przeprowadzone przed rozpoczęciem prac projektowych, polegających na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu. Jest to analiza stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, która ma na celu wykazanie możliwego zakresu zmian w jego formie. Obowiązek ten nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.). Ekspertyzy budowlane muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane stosowne do zakresu przeprowadzanej ekspertyzy.

Z naszym wieloletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie wykonać profesjonalną ekspertyzę techniczną każdego obiektu budowlanego.