Okresowe kontrole obiektów

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) obok spraw budowy i wykonania robót budowlanych reguluje również sprawy związane z użytkowanymi obiektami budowlanymi, ich utrzymaniem oraz zagrożeniami związanymi z tym użytkowaniem. 
Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Oferujemy przeprowadzanie regularnych lub jednorazowych kontroli obiektów w przewidzianych ustawą terminach zakończonych odpowiednimi protokołami z jednoczesnym wpisem do książki obiektu.